Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Keuken Expert Groep BV “De Keuken Expert”, gevestigd te Cruquius.

De afnemer: De koper/opdrachtgever met wie Verkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de Verkoper een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

Keuken: de componenten van de door Verkoper te leveren keuken, zoals gespecificeerd omschreven op het door afnemer ondertekende opdrachtformulier.

Aflevering: de feitelijk aanbieding van de gekochte goederen aan de afnemer.

Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen en/of werkzaamheden.

Klein materiaal: de materialen welke benodigd zijn voor de installatie en montage van de door Verkoper geleverde zaken en welke materialen bij het aangaan van de overeenkomst noch naar omvang, nog naar kosten kunnen worden gespecificeerd.

Meerwerk: Alle door Verkoper in opdracht van koper verrichte werkzaamheden welke niet kunnen worden geacht te behoren tot de werkzaamheden met betrekking tot de installatie en montage van de door Verkoper geleverde zaken, alsmede die zaken die niet blijkens het door de koper ondertekende opdrachtformulier aan Verkoper zijn opgedragen.

 

Artikel 2 – De geldigheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en op alle overeenkomsten tussen Verkoper en de afnemer, waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 3 – De offerte

Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Verkoper gedane opmetingen. De afnemer is verplicht Verkoper onverwijld te informeren over feiten en of omstandigheden die (kunnen) leiden tot wijziging van verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en/of door Verkoper gedane opmetingen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt beïnvloed.

Tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld, zijn de kosten van Klein materiaal niet in de koopprijs inbegrepen.

Verkoper behoudt zich, indien en zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor van de op de bij offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Deze ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen dienen op eerste verzoek onverwijld aan Verkoper te worden teruggegeven, onverminderd andere aan Verkoper ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van haar rechten.

Indien de afnemer niet op de offerte ingaat en/of op basis van die offerte geen overeenkomst met Verkoper tot stand komt, is de afnemer gehouden de kosten die gemoeid zijn met het uitbrengen van de offerte, aan Verkoper te vergoeden, indien Verkoper de afnemer hierop direct bij of na het vragen van de offerte schriftelijk heeft gewezen.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

De aanbetaling bedraagt ten alle tijden 30% van het totaalbedrag.

Prijswijziging.

Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de op- of aflevering van de gekochte goederen, een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na sluiten van de overeenkomst.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst, is Verkoper gerechtigd de prijsverhoging aan afnemer door te berekenen. In dat geval is afnemer, ongeacht het percentage van de verhoging, gerechtigd binnen veertien dagen na schriftelijke mededeling door Verkoper aan afnemer van de prijsverhoging, bij aangetekende brief met bericht van ontvangst aan Verkoper de overeenkomst met Verkoper te ontbinden, zonder dat afnemer terzake enig recht op schadevergoeding toekomt.

Eigendomsvoorbehoud

Verkoper blijft eigenaar van de door haar aan afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaalverschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de verkochte goederen zorg te dragen en is niet bevoegd die goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

Zekerheidsstelling bij Zakelijke afnemers

Bij een overeenkomst met een zakelijk afnemer is Verkoper te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

 

Artikel 5 – De Levertijd

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Een overeengekomen of opgegeven levertijd wordt geacht bij benadering door Verkoper te zijn opgegeven en is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

“Levering op afroep” houdt in de levering van de in het opdrachtformulier omschreven zaken op een termijn van 12 weken nadat de opdracht door afnemer schriftelijk is afgeroepen bij de verkopende vestiging van Verkoper.

Bij niet, of niet tijdige, aflevering dient afnemer Verkoper schriftelijk bij aangetekende brief met bericht van ontvangst Verkoper hiervan in kennis te stellen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Verkoper een nadere termijn gegund om alsnog te leveren, welke termijn gelijk is aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd, doch met een maximum van twee maanden. Ten aanzien van eventuele prijsverhogingen die zich gedurende de nadere termijn van levering voordoen, is het bepaalde in art. 4 lid 2 sub b niet van toepassing.

Bij overschrijding van de nadere termijn als bedoeld in lid 3 van dit artikel, heeft de niet zakelijke afnemer het recht de overeenkomst bij aangetekende brief met bericht van ontvangst en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of een schadevergoeding te vorderen. Onverminderd het bepaalde in art. 15 is Verkoper in dat geval slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding van de levertijd staat, dat zij haar, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade, kan worden toegerekend.

Het is Verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 6 – De Op-/ Aflevering

Tenzij anders is overeengekomen wijst Verkoper de afnemer er tijdig voor de aflevering op dat de afnemer op straffe van een vergoeding van directe schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat:

§ De plaats waar de aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten.

§ De plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken.

§ De vloeren vrij van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld.

§ De vloeren vlak zijn

§ In de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.

§ Het pand, waarin gewerkt moet worden, glasdicht is.

§ De wanden te lood en de hoeken haaks zijn.

§ De afmetingen van de ruimte voldoen aan de maten, als vermeld in de door de afnemer beschikbaar gestelde tekeningen, voor zover met deze tekeningen wordt gewerkt.

§ De installatiepunten, de leidingen en de lozingen aanwezig zijn conform de tekening van de leverancier.

§ De afvoer van de riolering en de eventuele afvoer van de wasemkap in orde zijn.

§ Overigens aan alle bouwkundige voorschriften die invloed (kunnen) hebben op de plaatsing van de keuken of sanitair dan wel onderdelen hiervan is voldaan.

2. De afnemer dient Verkoper op de hoogte te stellen van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel, of een kraan noodzakelijk maken. In dit geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen.

b. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de afnemer zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening. Schade die in dit geval zou ontstaan als gevolg van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen is voor rekening en risico van afnemer.

3. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7 – De opslag van goederen

1.Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel, omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden dan is Verkoper gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

2. Ingeval de levering niet wordt aanvaard, zal Verkoper:

a. Nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen.

b. Dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van de opslagkosten voor de afnemer in opslag houden.

c. Indien de goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 10. Indien Verkoper de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.

3. Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal Verkoper de goederen maximaal drie maanden in opslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten tenzij anders overeengekomen.

b. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is Verkoper gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan ondernemer verschuldigd was geweest, tenzij Verkoper kan bewijzen dat haar schade groter is.

4. Het risico van brand en beschadiging wordt door Verkoper voor zijn rekening door assurantie gedekt.

5. De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de koopprijs van de opgeslagen goederen, zulks met een minimum van 50,- euro per week, tenzij Verkoper kan bewijzen dat haar kosten hoger zijn.

 

Artikel 8 – Het vervoer en beschadiging bij aflevering

1. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door Verkoper, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Verkoper gehouden zorg te dragen voor genoegzame verzekering.

2. Als bij de aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering, bij Verkoper melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

 

Artikel 9 – De betaling

1. Koop en Verkoop

a. De afnemer is gehouden bij verkoop een aanbetaling te verrichten ter grootte van 30% van de totale ordersom. Deze aanbetaling wordt voldaan middels een eenmalige machtiging welke direct na aankoop wordt afgeschreven.

b. De afnemer ontvangt een restant factuur voor het restant van de ordersom. Deze restantfactuur dient uiterlijk 14 dagen voor levering te zijn voldaan op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

c. Indien een van eerder genoemde termijn niet of niet op tijd wordt voldaan dan heeft Verkoper het recht de levering van de bestelde goederen uit te stellen.

d. Bij overschrijding van de eerder genoemde termijn stuurt Verkoper de afnemer een betalingsherinnering, waarbij de afnemer op zijn verzuim wordt gewezen en hem de gelegenheid wordt geboden binnen een nadere termijn te betalen.

e. Verkoper is na verloop van de in 1d vermelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien Verkoper derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten ter hoogte van 15% van de openstaande hoofdsom voor rekening van de afnemer.

2. Indien betaling op termijn is overeengekomen dan dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Verkoper. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim en is koper aan Verkoper vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke rente, verhoogd met 2%, verschuldigd.

 

Artikel 10 – de annulering

1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van 30% van de koopprijs, indien en voorzover Verkoper afnemer nog niet heeft bericht dat de verkochte goederen kunnen worden op- of afgeleverd. Indien Verkoper afnemer over de op- of aflevering van de verkochte goederen heeft bericht, is afnemer bij annulering van de overeenkomst een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van 50% van de koopprijs.

2. Het bepaalde in lid 1 laat onverlet het recht van Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen, indien de door Verkoper geleden schade hoger is dan de onder 1 bedoelde annuleringsvergoeding.

3. Indien de Koper een clausule wenst t.a.v. een relevante en kosteloze annuleringsmogelijkheid, dan is dit mogelijk, samen met de Verkoper wordt er dan een einddatum bepaald voor de periode dat de clausule geldig is. Pas daarna zal de keuken besteld worden.

 

Artikel 11 – Extra kosten, meerwerk en/ of minderwerk

Kosten die zijn ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door Verkoper worden achtergelaten.

 

Artikel 12 – De onuitvoerbaarheid van het werk en overmacht.

1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die Verkoper bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.

2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht – behoudens in het geval van overmacht – de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is afnemer gehouden aan Verkoper de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.

3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.

4. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 13 – De Garantie

1. De uitvoering van de overeenkomst moet die kwaliteiten en eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer het recht op reparatie respectievelijk vervanging.

2. Daarnaast heeft de afnemer garantie, voorzover het betreft gebreken waarvan Verkoper niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

§ Tot een jaar na factuurdatum:

De kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Verkoper.

§ Na een jaar en tot twee jaar na factuurdatum:

De kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Verkoper.

§ Na twee jaar tot drie jaar na factuurdatum:

De kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Verkoper

§ Na drie jaren

De kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen geheel voor rekening van de afnemer.

Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

3. Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van de afnemer om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.

4. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

5. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan Verkoper, geldt deze garantie ook voor de afnemer.

Veelal 5 jaar op de keuken. En op de apparaten 3 jaar.

6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk.

7. Onoordeelkundige behandeling van of voldoende zorg voor de geleverd goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voorzover de klacht verband houdt met onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

8. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

 

Artikel 14 – Klachten

1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij Verkoper slecht geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na de ontvangst van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment dat het gebrek geconstateerd is of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en de geconstateerde gebreken.

2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 8 onverlet.

3. Wanneer de afnemer tegen het advies van Verkoper in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierover uitgesloten.

4. Evenmin kunnen klachten geldend worden gemaakt:

a. Indien deze te wijten zijn aan het onvoldoende vlak zijn van de vloer en Verkoper deze niet heeft aangebracht, respectievelijk heeft doen aanbrengen. Verkoper is verplicht het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer te melden, voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt.

b. Indien nabestelde tegels voor wat betreft kleur en uitvoering niet (geheel) gelijk zijn aan de voorgaande leveringen.

5. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd die het gevolg is van oorzaken die Verkoper niet kende noch behoorde te kennen.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid/omvang schadevergoeding

1. Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door afnemer, die het rechtstreeks uitsluitende gevolg is van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming. Voor andere schade is Verkoper niet aansprakelijk. Verkoper is met name niet aansprakelijk voor schade van derden, noch voor (andere) indirecte schade, zoals bedrijfsschade, derving van inkomsten, e.d.

2. Indien Verkoper ingevolge het vorige lid gehouden is de schade die afnemer lijdt te vergoeden, zal deze schadevergoeding nimmer meer bedragen dan de door Verkoper met afnemer overeengekomen koopprijs. Terzake van bijkomende dienstverlening en/of door Verkoper verrichte diensten (montage) zal de schadevergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag van de bijkomende dienstverlening en/of verrichte diensten (montage).

3. Afnemer zal Verkoper vrijwaren tegen elke aanspraak van derden tot schadevergoeding, voorzover verband houdende, of samenhangende, met de door Verkoper aan afnemer verkochte goederen, dan wel de door Verkoper aan afnemer ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, stalen e.d.

4. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van zaken, gereedschappen en materialen van Verkoper, zodra deze zaken zich op het werk bevinden, een en ander voorzover niet te wijten aan een Verkoper toe te rekenen tekortkoming.

Artikel 16 – Nederlands Recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworden aan het Nederlands Recht.

 

Artikel 17 – Geschillen

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank ’s-Gravenhage. Verkoper blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

2. Afnemer heeft het recht gedurende een maand nadat Verkoper zich schriftelijk op de bevoegdheid van de rechter te ´s-Gravenhage heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.


Neem contact op!

Keuken kopen contact

085 301 64 73

info@de-keukenexpert.nl

 NIEUW: Whatsapp gemakkelijk & snel met ons team van experts

100% gratis advies van de expert !

Direct een keukenofferte via WhatsApp

Hulp bij inmeten en beoordelen ruimte 

Voor al je overige keuken- en interieurvragen

Whatsapp ons team van de Keuken Expert